Uchwała nr XI/81/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Bielski komercyjnego kredytu długoterminowego w 2007 r.

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz.1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz.1217, poz. 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 88, poz. 587, nr 115 poz. 791, nr 140, poz. 984 ), art. 12 pkt. 8 lit. c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 4 612 803 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Bielskiego w 2007 r. oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2007-2012.

3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy kredytu.

4. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu poprzez wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 6.000.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-11-19