Uchwała Nr XII/84/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały  Nr VI/42/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szkół  wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759) oraz art. 5 ust. 5e, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/42/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1 § 1 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust. 2 pkt 3)  Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych kształcąca w zawodzie  rolnik”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Data wytworzenia: 2007-10-31

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2007-11-28

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2007-11-28

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2007-11-28