Uchwała nr XII/85/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przyjęcia dotacji oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo – wodnej opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w DPS Brańsk” w wysokości 441.810 zł.


Na podstawie art. 12 pkt. 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Powiat Bielski dotacji w wysokości 441.810 zł.
ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na warunkach określonych w umowie dotacji Nr 285/2007/Wn10/OA-IO/D z dnia 02.10.2007r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, a Powiatem Bielskim z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.

§ 2. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Powiat Bielski zobowiązania wekslowego tytułem zabezpieczenia zwrotu środków wypłaconych przez Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy dotacji Nr 285/2007/Wn10/OA-IO/D z dnia 02.10.2007r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Bielskim do kwoty 441.810 zł. w razie powstania obowiązku jej uiszczenia na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Powiat Bielski umowy dotacji.

§ 3. Upoważnia sie Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim do wystawienia weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „bez protestu” oraz podpisania deklaracji wekslowej, tytułem zabezpieczenia zwrotu środków wypłaconych przez Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy dotacji Nr 285/2007/Wn10/OA-IO/D z dnia 02.10.2007r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Bielskim do kwoty 441.810 zł. w razie powstania obowiązku jej uiszczenia na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Powiat Bielski umowy dotacji.

§ 4. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z budżetu Powiatu Bielskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Data wytworzenia: 2007-10-31

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2007-11-28

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2007-11-28

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2007-11-28