Uchwała nr XII/86/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1)zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 90.000 zł.,
2)zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 198.871 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 887.740 zł.,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 920 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2007 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2007 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 41.692.165 zł.,
2) plan wydatków ogółem 44.680.479 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.988.314 zł. są przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia:
1) kredytów – 2.776.456zł.,
2) pożyczki – 211.858 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Adam Miron Łęczycki

Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Data wytworzenia: 2007-10-31

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2007-11-28

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2007-11-28

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2007-11-28