Uchwała nr XII/88/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759) oraz art. 56 ust. 1 i 2 i art. 57 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powiadomić Sekretarza Powiatu – Pana Ryszarda Anusiewicza o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim oświadczenia lustracyjnego określonego w załączniku nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§ 2. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego będzie skutkowało pozbawieniem Pana Ryszarda Anusiewicza pełnionej funkcji.

§ 3. Uchwałę doręcza się Sekretarzowi Powiatu – Panu Ryszardowi Anusiewiczowi.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Data wytworzenia: 2007-10-31

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2007-11-28

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2007-11-28

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2007-11-28