Uchwała nr XIII/90/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135, z 2005 r. nr 155, poz. 1298, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462, nr 249, poz. 2104, z 2006 r. nr 94, poz. 651) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiaty w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr XIII/90/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2007 r.

Program współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok

§ 1. 1. Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej „programem”, stanowi element polityki społeczno-finansowej powiatu.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135, z 2005 r. nr 155, poz. 1298, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462, nr 249, poz. 2104, z 2006 r. nr 94, poz. 651);
2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie a także priorytety zadań publicznych, których ta współpraca będzie dotyczyć.

§ 2. Współpraca Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3. 1. Ze strony Powiatu Bielskiego program realizuje:
1) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej powiatu,
2) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, dysponowania środkami budżetowymi określonymi w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację programu, szczegółowego określania zadań ze sfery zadań pożytku publicznego przewidywanego do realizacji przy udziale organizacji i innych formach pomocy,
3) Wydziały Starostwa Powiatowego, Samodzielne Stanowiska, Powiatowe Jednostki Organizacyjne – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwo w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczaniu informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.
2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe oraz ich zrzeszenia, z terenu Powiatu Bielskiego lub których teren działania obejmuje teren Powiatu Bielskiego.

§ 4. Zakres współpracy obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, należących do zakresu zadań Powiatu Bielskiego oraz formy współpracy niefinansowej określone w

§ 6. W pierwszej kolejności zleca się te zadania, które program określa jako priorytetowe.

§ 5. 1. Zlecenie realizacji zadań na zasadach określonych w przepisach ustawy następuje poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim. W tym celu powołuje komisję konkursową w formie uchwały oraz określa tryb jej prac.
3. Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim może przeprowadzić konkurs z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku organizacji pozarządowej;
4. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych stron;
5. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie dokonanej przez właściwy merytorycznie Wydział Starostwa Powiatowego, Samodzielne Stanowisko lub właściwe jednostki organizacyjne;
6. Powierzenie o którym mowa w ust. 1 pkt a), może nastąpić w innym trybie niż określony w ust. 2-4, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz. 1217, nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 64, poz. 427, nr 82, poz. 560), przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
7. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić także na zasadach i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. nr 169, poz. 1420).

§ 6. Formy współpracy niefinansowej obejmują:
1) informowanie organizacji pozarządowych o planowanych sesjach Rady Powiatu, na których będą podejmowane uchwały dotyczące programu współpracy na dany rok budżetowy, a także innych uchwał określających zasady przyznawania dotacji z budżetu powiatu,
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) umieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych pod warunkiem dostarczenia tych informacji w formie elektronicznej,
4) nieodpłatne udostępnianie materiałów dotyczących konkursów ofert na zlecanie zadań publicznych przez Powiat Bielski,
5) współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet powiatu poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł;
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowania;
6) szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy,
7) pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,
8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu,
9) organizowanie, przez podmioty programu współpracy, spotkań informacyjnych rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązania współpracy i koordynacji podejmowanych działań, 10) aktualizowanie utworzonej w Starostwie Powiatowym bazy danych Organizacji Pozarządowych z Powiatu Bielskiego,
11) wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
a) wzajemne informowanie o aktualnych możliwościach składania projektów i wniosków o dotację;
b) wzajemne informowanie o planowanych do złożenia projektach;
c) wzajemne informowanie o aktualnych i realizowanych projektach,

§ 7. Priorytety na 2008 rok
1) Rada Powiatu na podstawie corocznie składanych przez organizacje wniosków oraz na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2008 jest najpilniejsza, należy:
a) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
b) ochrona i promocja zdrowia;
c) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
d) wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego ziem powiatu bielskiego, w tym miejsc pamięci narodowej;
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej;
f) popularyzacja działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska w powiecie bielskim;
g) popularyzacja działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności;
h) popularyzacja nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
i) działania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych;
j) popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§ 8. Postanowienia końcowe.
1) Komisje Rady Powiatu współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz mają moc inicjatywną w kwestiach propozycji listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy.
2) Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Bielski.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiaty w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-11-30

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-12-24

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-12-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-12-24