Uchwała nr XIII/92/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy w związku ze zmianą nazwy ulicy w Bielsku Podlaskim z ulicy Stefana Wyszyńskiego na nazwę ulica Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218), art. 79 b i art. 98 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, nr 109, poz. 925, nr 175, poz. 1462, nr 179, poz. 1486, nr 180, poz. 1494, poz. 1497, Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 141, nr 104, poz. 708, poz. 711, nr 190, poz. 1400, nr 191, poz. 1410, nr 235, poz. 1701, Dz. U. z 2007 r. nr 52, poz. 343, nr 57, poz. 381, nr 99, poz. 661, nr 123, poz. 845), w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 203, poz. 2302, z 2004 r. nr 211, poz. 2148, z 2006 r. nr 65, poz. 462) oraz w zw. z § 6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 219, poz. 2162, z 2005 r. nr 217, poz. 835) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą administracyjną, polegającą na zmianie nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski z ulicy Stefana Wyszyńskiego na nazwę ulica Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski nr XIII/57/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r., zwalnia się:
1. od uiszczenia opłaty w kwocie 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy, w związku z przedmiotową zmianą,
2. od uiszczenia opłaty w łącznej kwocie 59 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, w związku z przedmiotową zmianą, w tym:
a) od uiszczenia opłaty za dowód rejestracyjny w kwocie 48 zł,
b) od uiszczenia opłaty za komplet nalepek legalizacyjnych w kwocie 11 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-11-30

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-12-24

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-12-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-12-24