Uchwała nr XIII/94/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759 z 2007 r., nr 173, poz. 1218 ), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, nr 281, poz. 2782, z 2005 r. nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459, z 2006 r. nr 104, poz.708, nr 220, poz. 1600, nr 220, poz. 1601, z 2007 r. nr 173, poz. 1218), w nawiązaniu do uchwały nr VI/42/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, zmienionej uchwałą nr XII/84/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2007 r. oraz do uchwały nr VI/41/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia i likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1, zmienionej uchwałą nr XII/83/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2007 r., Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bielskiego, położonych w Rudce, zabudowanych budynkami szkoły, budynkiem hali sportowej, budynkiem internatu szkolnego, budynkiem kotłowni, dwoma blokami mieszkalnymi oraz budynkami pomocniczymi, oznaczonych numerami działek: 526/1 o powierzchni 0,1221 ha, 526/2 o powierzchni 0,2379 ha, 526/3 o powierzchni 0,0692 ha, 526/4 o powierzchni 0,0417 ha, 526/5 o powierzchni 7,2262 ha, 562/3 o powierzchni 1,0677 ha, 529 o powierzchni 2,4100 ha, 519 o powierzchni 5,4700 ha, 685 o powierzchni 0,1100 ha, 686 o powierzchni 0,2100 ha, 687 o powierzchni 0,2000 ha, 688 o powierzchni 0,2000 ha, 689 o powierzchni 0,2000 ha, 690 o powierzchni 0,2000 ha, 691 o powierzchni 0,2000 ha, 692 o powierzchni 0,2000 ha, 693 o powierzchni 0,2000 ha, 694 o powierzchni 0,2000 ha, 695 o powierzchni 0,2000 ha i 520/2 o powierzchni 9,1942 ha, o całkowitej powierzchni działek 27,9590 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim założona jest KW nr 76262, z przeznaczeniem na cele oświatowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-11-30

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-12-24

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-01-21

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-12-24