Uchwała nr XIII/95/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Na podstawie § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr XIII/95/07  Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  z dnia 30 listopada 2007 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

II kwartał: Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim
Zakres kontroli:
1) Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu i zadań realizowanych
z funduszy celowych za 2007 rok.
(czas trwania kontroli: nie dłużej niż 3 dni)
2) Inne kontrole zlecone przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.

III kwartał: Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim
Zakres kontroli:
1) Analiza funkcjonowania Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim.
(czas trwania kontroli: nie dłużej niż 3 dni)
2) Inne kontrole zlecone przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.

IV kwartał: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Zakres kontroli:
1) Analiza wydatkowania środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia.
(czas trwania kontroli: nie dłużej niż 3 dni)
2) Inne kontrole zlecone przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-11-30

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-12-24

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-12-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-12-24