Uchwała nr XIV/98/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600, z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22, poz. 181, zm. z 2006 r. nr 43, poz. 293, z 2007 r. nr 56, poz. 372) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr III/18/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-01-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-01-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-01-16