Uchwała nr II/10/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) w związku z § 44 Statutu Powiatu Bielskiego, przyjętego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 14, poz. 155), zmienioną uchwałą nr XXVIII/152/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 30, poz. 465), uchwałą nr XXXVI/195/01 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 32, poz. 565), uchwałą nr II/08/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 86, poz. 2158), uchwałą nr X/54/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 91, poz. 1737), uchwałą nr XVII/99/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 43, poz. 781) oraz uchwałą nr XXI/120/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 101, poz. 1469), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, zwaną dalej „Komisją”, w składzie 4 członków:
1) Edward Karpiesiuk,
2) Bazyli Leszczyński,
3) Daniel Puchalski,
4) Zbigniew Jan Szpakowski.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji w szczególności jest:
1) analiza projektów budżetu powiatu,
2) analiza okresowych informacji z wykonania budżetu,
3) analiza okresowych informacji dotyczących gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem,
4) analiza informacji o stanie technicznym obiektów kubaturowych i urządzeń technicznych stanowiących mienie powiatu, oraz dróg powiatowych
5) opiniowanie koncepcji i kierunków modernizacji i remontów obiektów kubaturowych, urządzeń technicznych stanowiących mienie powiatu oraz modernizacji, remontów i utrzymania ulic i dróg powiatowych,
6) analiza stanu zatrudnienia na obszarze powiatu, określanie głównych przyczyn bezrobocia oraz głównych kierunków przeciwdziałania bezrobociu.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-10