Uchwała nr II/12/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzin

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) w związku z § 44 Statutu Powiatu Bielskiego, przyjętego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 14, poz. 155), zmienioną uchwałą nr XXVIII/152/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 30, poz. 465), uchwałą nr XXXVI/195/01 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 32, poz. 565), uchwałą nr II/08/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 86, poz. 2158), uchwałą nr X/54/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 91, poz. 1737), uchwałą nr XVII/99/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 43, poz. 781) oraz uchwałą nr XXI/120/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 101, poz. 1469), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny zwaną dalej „Komisją”, w składzie 5 członków:
1) Mirosław Bałło,
2) Jan Czarniawski,
3) Zinaida Kuprianiuk-Daniluk,
4) Zbigniew Jan Szpakowski,
5) Zdzisław Tworkowski.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji w szczególności jest:
1) analiza sytuacji w rodzinach najuboższych na obszarze powiatu i wytyczanie kierunków udzielania pomocy tym rodzinom,
2) koordynacja działań prorodzinnych i prospołecznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz właściwe jednostki organizacyjne powiatu,
3) analiza stanu sanitarno-higienicznego na terenie powiatu,
4) analiza wielkości i przyczyn występowania na terenie powiatu chorób wymagających leczenia odwykowego i wyznaczanie kierunków zwalczania patologii społecznych,
5) analiza sytuacji w dziedzinie służby zdrowia w powiecie.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-10