Uchwała nr II/13/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) w związku z § 44 Statutu Powiatu Bielskiego, przyjętego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 14, poz. 155), zmienioną uchwałą nr XXVIII/152/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 30, poz. 465), uchwałą nr XXXVI/195/01 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 32, poz. 565), uchwałą nr II/08/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 86, poz. 2158), uchwałą nr X/54/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 91, poz. 1737), uchwałą nr XVII/99/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 43, poz. 781) oraz uchwałą nr XXI/120/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 101, poz. 1469), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zwaną dalej „Komisją”, w składzie 6 członków:
1) Mirosław Bałło,
2) Jerzy Iwańczuk,
3) Jan Radkiewicz,
4) Leon Syczewski,
5) Witold Sysuła,
6) Zdzisław Tworkowski.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji w szczególności jest:
1) analiza informacji o stanie zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu oraz opracowywanie kierunków przeciwdziałania tym zjawiskom,
2) analiza sytuacji ekonomicznej w rolnictwie,
3) analiza informacji o stanie zasobów leśnych na terenie powiatu,
4) analiza informacji o stanie wpływu zanieczyszczeń na środowisko
i określanie sposobu eliminowania negatywnych zjawisk w tym zakresie,
5) analiza stanu obiektów technicznych służących do ochrony środowiska, ich możliwości działania oraz właściwego wykorzystania,
6) analiza informacji o stanie i ilości urządzonych składowisk odpadów oraz sposobach ich utylizacji,
7) analiza informacji o stanie technicznym urządzeń dotyczących ochrony środowiska w zakładach pracy wytwarzających odpady oraz o sposobie utylizacji tych odpadów.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-10