Uchwała nr II/15/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217, nr 187, poz. 1381), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 129.577 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 121.100 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.677 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 38.541.771  zł,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.779.339 zł są przychody pochodzące z:
2) plan wydatków ogółem 40.321.110  zł.
a) kredytu bankowego w kwocie 28.159 zł,
b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 749.200 zł,
c) wolnych środków w kwocie 1.001.980 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-10