Uchwała nr III/17/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. a) i b), ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, zm. 1992 r. nr 63, poz. 315, z 1994 r. nr 121, poz. 591, z 1995 r. nr 138, poz. 682, z 1996 r. nr 24, poz. 110, z 1997 r. nr 104, poz. 661, nr 121, poz. 769 i nr 158, poz. 1041, z 1998 r. nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1115, z 1999 r. nr 28, poz. 255 i 256, nr 84, poz. 935, z 2000 r. nr 3, poz. 28, nr 12, poz. 136, nr 43, poz. 489, nr 84, poz. 948, nr 114, poz. 1193, nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 45, nr 88, poz. 961, nr 100, poz. 1083, nr 111, poz. 1193, nr 113, poz. 1207, nr 126, poz. 1382 i 1383 i 1384, nr 128, poz. 1407, z 2002 r. nr 113, poz. 984, z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 124, poz. 1151 i 1152, nr 171, poz. 1663, nr 213, poz. 2081, nr 223, poz. 2215, z 2004 r. nr 210, poz. 2135, nr 273, poz. 2703 z 2005 r. nr 164, poz. 1365, nr 169, poz. 1420, nr 239, poz. 2020, nr 249, poz. 2104 z 2006 r. nr 75, poz. 518, nr 143, poz. 1032, nr 191, poz. 1410) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wybrać na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim następujących przedstawicieli Rady Powiatu:
1) Adama Mirona Łęczyckiego – członka – przedstawiciela Rady Powiatu Bielskiego;
2) Daniela Puchalskiego – członka – przedstawiciela Rady Powiatu Bielskiego;
3) Jerzego Ignatiuka – członka – przedstawiciela Rady Powiatu Bielskiego;
4) Zinaidę Kuprianiuk-Daniluk – członka – przedstawiciela Rady Powiatu Bielskiego;
5) Mirosława Bałło– członka – przedstawiciela Rady Powiatu Bielskiego;
6) Zbigniewa Jana Szpakowskiego – członka – przedstawiciela Rady Powiatu Bielskiego.

§ 2. Powołać Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w składzie:
1) Piotr Bożko – przewodniczący – wyznaczony przez Starostę Powiatu Bielskiego;
2) Jan Radkiewicz – członek – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
3) Adam Miron Łęczycki – członek – przedstawiciel Rady Powiatu Bielskiego;
4) Daniel Puchalski – członek – przedstawiciel Rady Powiatu Bielskiego;
5) Jerzy Ignatiuk – członek – przedstawiciel Rady Powiatu Bielskiego;
6) Zinaida Kuprianiuk-Daniluk – członek – przedstawiciel Rady Powiatu Bielskiego;
7) Mirosław Bałło – członek – przedstawiciel Rady Powiatu Bielskiego;
8) Zbigniew Jan Szpakowski – członek – przedstawiciel Rady Powiatu Bielskiego.

§ 3. Zwołać pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w dniu 29 grudnia 2006 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-16