Uchwała nr III/20/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr III/20/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok

Luty
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań realizowanych z funduszy celowych za 2006 rok.
3. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2006 rok.
3. Sprawy różne.

Wrzesień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Analiza przebiegu wykonania budżetu powiatu i zadań realizowanych z funduszy celowych za I półrocze 2007 roku.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2007 roku.
4. Sprawy różne.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Grudzień
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Analiza projektu budżetu powiatu na 2008 rok.
4. Sprawy różne.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-16