Uchwała nr III/22/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr III/22/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok

Luty
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu opieki społecznej za 2006 rok.
3. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym finansowanej ze środków PFRON w 2006 roku.
4. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim z zakresu funkcjonowania jednostki w 2006 roku.
3. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2006 rok.
4. Analiza sprawozdania z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2006 rok.
5. Sprawy różne.

Wrzesień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2006 roku.
3. Problematyka uzależnień oraz kierunki i metody ich zwalczania w powiecie bielskim.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2007 roku.
5. Sprawy różne.

Listopad
1 .Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Grudzień
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.
4. Sprawy różne.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-16