Uchwała nr III/24/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr III/24/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

Kwiecień
Zarząd Powiatu

Zakres kontroli:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu i zadań realizowanych z funduszy celowych za 2006 rok.
2) Gospodarowanie mieniem powiatu.
3) Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bielskiego za 2006 rok.
(czas trwania kontroli: nie dłużej niż 3 dni)

Czerwiec
Zespół Szkół nr 1 im. J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
Zakres kontroli:
1) Wewnętrzne regulacje prawne oraz gospodarka finansowa jednostki.
(czas trwania kontroli: nie dłużej niż 3 dni)

Listopad
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
Zakres kontroli:
1) Realizacja zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie do okresu zimowego.
(czas trwania kontroli: nie dłużej niż 3 dni)
2) Opracowanie planu kontroli Komisji na 2008 rok.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-16