Uchwała nr III/27/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/245/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217, poz. 1218, nr 187, poz. 1381), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 uchwały nr XLIII/245/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  który otrzymuje brzmienie:
„1) I transza pożyczki w kwocie 570.142 zł zostanie podstawiona przez WFOŚiGW w 2006 r.
2) II transza pożyczki w kwocie 211.858 zł zostanie podstawiona przez WFOŚiGW w 2007 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-17

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-17

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-17