Uchwała nr III/28/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na rok 2007

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 36.778.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.795.806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 323.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.017.316 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.705.458 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.468.166 zł, rozchody w wysokości 1.450.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 200.000 zł,
2) celową w wysokości – 1.676.660 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki w oświacie, w tym na podwyżki płac nauczycielom i remonty w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie – 1.646.660 zł,
b) wydatki na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 30.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 405.000 zł, wydatki – 405.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 903.620 zł, wydatki – 921.452 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim:
1) z tytułu dopłaty do usług technicznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim – 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół o charakterze szkół publicznych w wysokości – 91.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 329.003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 70.000 zł,
2) wydatki – 75.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody – 450.000 zł,
2) wydatki – 465.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.017.316 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
– w kwocie 1.450.850 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 6.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-17

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-17

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-17