Uchwała nr III/29/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącemu Rady Powiatu, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, radnym – nieetatowym członkom Zarządu Powiatu, przewodniczącym Komisji i Radnym Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przewodniczącemu Rady Powiatu przysługuje miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
2. Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu przysługuje miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
3. Radnemu będącemu nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu przysługuje miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
4. Przewodniczącym stałych komisji przysługuje miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).
5. Radnemu Rady Powiatu z wyłączeniem radnych – członków Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji stałych przysługuje miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

§ 2. Za nieobecność na posiedzeniu Rady, komisji, Zarządu lub opuszczenie posiedzenia bez usprawiedliwienia i zgody odpowiednio Przewodniczącego obrad Rady Powiatu, komisji lub Zarządu potrąca się radnym bez względu na pełnioną funkcję 30% należnej diety za każdą nieobecność, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Powiatu oraz radnego – nieetatowego członka Zarządu, którym potrąca się 15% należnej diety za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady, Zarządu bądź komisji, której jest członkiem.

§ 3. 1. Diety wypłaca się raz w miesiącu nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca kalendarzowego.
2. W razie zbiegu prawa do dwóch lub więcej diet radnemu przysługuje jedna dieta. W przypadku różnicy w wysokości diet, przysługuje dieta w wyższej wysokości.

§ 4. 1. Z tytułu podróży służbowej radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów:
1) przejazdów z siedziby powiatu bądź z miejsca zamieszkania radnego do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem,
2) noclegów bądź ryczałt za nocleg,
3) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków.
2. Za podróż służbową radnego należy rozumieć wyjazd radnego poza siedzibę powiatu w celu wykonania określonego działania w terminie i miejscu określonym przez przewodniczącego rady lub wyjazd radnego – nieetatowego członka zarządu w terminie i w miejscu określonym przez przewodniczącego zarządu.
3. Ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej dla radnych powiatu w postaci diety będzie wypłacany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych powiatu (Dz. U. nr 66, poz. 799 z późn. zm.)

§ 5. Traci moc uchwała nr X/55/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, Radnym – nieetatowym członkom Zarządu Powiatu, Przewodniczącym Komisji i Radnym Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-17

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-17

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-17