Uchwała nr III/30/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, z 2005 r. nr 10, poz. 71, nr 23, poz. 192, nr 122, poz. 1020, z 2006 r. nr 79, poz. 549, nr 169, poz. 1201, nr 170, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146, poz. 1223, z 2006 r. nr 39, poz. 272), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Bielskiego w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 4960,– zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt),
2) dodatek funkcyjny – w wysokości 1950,– zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt),
3) dodatek za wieloletnią pracę – 20% wynagrodzenia zasadniczego,
4) dodatek specjalny – w wysokości 31,50% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Traci moc uchwała nr II/11/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty, zmieniona uchwałą nr XIII/68/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 listopada 2003 r. i uchwałą nr XXVI/158/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 6 grudnia 2006 r.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-17

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-17

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-17