Uchwała nr II/06/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Pana Jerzego Iwańczuka

Na podstawie art. 194 ust1. ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547, z 2004 r. nr 25, poz. 219, nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1760, z 2005 r. nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 34, poz. 242, nr 146, poz. 1055, nr 159, poz. 1127), w związku z uchwałą nr I/02/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Pana Eugeniusza Berezowca, wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 6 KWW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci, postanawia się o wstąpieniu na jego miejsce Pana Jerzego Iwańczuka – kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-10