Uchwała nr II/09/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) w związku z § 36 oraz § 37, ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego, przyjętego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 14, poz. 155), zmienioną uchwałą nr XXVIII/152/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 30, poz. 465), uchwałą nr XXXVI/195/01 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 32, poz. 565), uchwałą nr II/08/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 86, poz. 2158), uchwałą nr X/54/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 91, poz. 1737), uchwałą nr XVII/99/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 43, poz. 781) oraz uchwałą nr XXI/120/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 101, poz. 1469), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) Daniel Puchalski,
2) Edward Karpiesiuk,
3) Jerzy Iwańczuk,
4) Witold Sysuła,
5) Jerzy Ignatiuk.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Komisji jest:
1) kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych na podstawie kryteriów celowości, legalności, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu powiatu,
2) opiniowanie wykonania budżetu powiatu i wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
3) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Powiatu.
2. Przepis ust. l, pkt 3 nie narusza upoważnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę.

§ 3. 1. Na Przewodniczącego Komisji wybiera się radnego Daniela Puchalskiego, na jego zastępcę radnego Edwarda Karpiesiuka a na Sekretarza Komisji radnego Jerzego Iwańczuka.
2. Pozostałe osoby wymienione w § l pełnią funkcję członków Komisji.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-10