Uchwała nr XV/114/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/238/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218), oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 94, poz. 651, nr 104, poz. 708, nr 104, poz. 711, nr 144, poz. 1043, nr 149, poz. 1074, nr 158, poz. 1121, nr 164, poz. 1366, nr 217, poz. 1588, z 2007 r. nr 176, poz. 1243, nr 89, poz. 589, nr 115, poz. 791, nr 115, poz. 793, nr 120, poz. 818, nr 176, poz. 1243, nr 180, poz. 1280, nr 191, poz. 1366, nr 192, poz. 1378) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 187, poz. 1381, nr 170, poz. 1217, nr 170, poz. 1218, nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLIII/238/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 191, poz. 1811) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 5 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”;
2) w § 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8) Urząd realizuje zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2008-02-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-03-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-03-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-03-12