Uchwała nr II/08/02

Uchwała nr II/08/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271) w związku z § 78 Statutu Powiatu Bielskiego, przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr III/12/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155), zmienioną uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr XXVIII/152/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 30, poz. 465) oraz uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr XXXVI/195/01 z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 32, poz. 565) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Bielskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 8 ust. 4 wyrazy „30 radnych” zastępuje się wyrazami „19 radnych”,
2. w § 9 po pkt 12 dodaje się pkt 12a o brzmieniu: „12a) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,”
3. w § 44 ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „W skład komisji wchodzą radni w liczbie nie większej niż 6 członków”,
4. w § 44 ust. 4 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „dwóch”,
5. w § 44 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,”
6. w § 44 ust. 6 pkt 2 skreśla się,
7. w § 52 ust. 2 wyrazy „w liczbie 4 osób” zastępuje się wyrazami „w liczbie 2 osób”,
8. w § 67 ust. 2 pkt 1 wyrazy „pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „pkt 1, 2 i 3”,
9. w § 77 ust. 3 wyrazy „Biura Obsługi” zastępuje się wyrazem „obsługi”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

mgr Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-01-30

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-01-30

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-01-30