Uchwała nr X/54/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806) w związku z § 78 Statutu Powiatu Bielskiego, przyjętego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155), zmienioną uchwałą nr XXVIII/152/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 30, poz. 465), uchwałą nr XXXVI/195/01 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 32, poz. 565) oraz uchwałą nr II/08/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 86, poz. 2158), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Bielskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Opuszczenie sesji przez radnego przed jej zamknięciem lub przerwaniem wymaga zgody przewodniczącego obrad”.
2. W § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Nie uzyskanie zgody u przewodniczącego obrad przez radnego na opuszczenie sesji przed jej zakończeniem powoduje utratę diety w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Powiatu”.
3. W § 19 ust. 1 wyrazy „albo komisji Rady” – skreśla się.
4. W § 19 ust. 3 dopisuje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Interpelacje i zapytania składane ustnie na sesji wymagają potwierdzenia w formie pisemnej, o ile nie jest możliwe ustosunkowanie się do interpelacji i zapytań podczas sesji”.
5. W § 23 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W czasie rozpatrywania projektu uchwały lub informacji Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu przedstawicielowi Zarządu, Przewodniczącym Komisji, a następnie pozostałym radnym i osobom spoza Rady, zgodnie z ust. 1.
4. Radny może zabrać głos z własnej inicjatywy tylko dwa razy z tym, że powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie obrad jest możliwe po wyczerpaniu listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy przedstawiciela Zarządu”.
6. W § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejno numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz dwie ostatnie cyfry roku podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została podjęta”.
7. W § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiatowe przepisy porządkowe starosta przesyła do wiadomości organom wykonawczym gmin położonym na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu”.
8. W § 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustala się następujące zasady głosowania:
1) postawienie znaku X w kratce obok wyrazu „tak” oznacza głos „za”,
2) postawienie znaku X w kratce obok wyrazu „nie” oznacza głos „przeciw”,
3) postawienie znaku X we wszystkich kratkach oznacza głos „wstrzymuję się”,
4) nie postawienie znaku X w żadnej z kratek, przedarcie karty, przekreślenie całej karty, oznacza głos nieważny,
5) poczynienie dodatkowych zapisów, znaków nie ma wpływu na ważność głosu”.
9. § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego”.
10.W § 37 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Plan kontroli powinien zawierać: podmiot kontroli, zakres i czas trwania kontroli zatwierdzony przez Radę Powiatu”.
11. W § 39 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach „zakres kontroli” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po przecinku wyrazy „zgodny z ustaleniami Rady”.
12. W § 66 ust. 2 pkt 2 wyrazy „w szczególności” – skreśla się.
13. W § 66 w ust. 2 pkt 2 skreśla się ppkt 3, 4 i 6 oraz dodaje się ppkt 10-21 o brzmieniu:
„10/ Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim,
11/ I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
12/ II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
13/ Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim,
14/ Zespół Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim,
15/ Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bielsku Podlaskim,
16/ Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
17/ Zespół Szkół Rolniczych im. ks. Krzysztofa Kluka w Rudce,
18/ Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
19/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim,
20/ Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim,
21/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim”.
14. W § 67 w ust. 1 skreśla się pkt 3 i 4 oraz w ust. 2 pkt 1 wyrazy „i 3” – skreśla się
15. W § 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dokumenty określone w ust. 1 można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego codziennie w godzinach pracy, w obecności pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-18

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-18

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-18