Uchwała nr X/56/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806) w związku z art. 34 lit a) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, nr 45 poz. 391, nr 65 poz. 594), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/85/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, zmienionej uchwałą nr XXXI/173/01 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w dniu 23 lutego 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 wyrażenie „najniższym wynagrodzeniu” zastępuje się wyrażeniem „minimalnym wynagrodzeniu”,
2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące organy uprawnione do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności pieniężnych:
1) Rada Powiatu powyżej piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia,
2) Zarząd Powiatu powyżej sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia nie więcej jednak niż piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia,
3) Starosta Powiatu do wysokości sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-18

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-18

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-18