Uchwała nr XI/60/03

Uchwała nr XI/60/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany kategorii dróg

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, oraz z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838, nr 86, poz. 958, z 2001 r. nr 125, poz. 1371, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 62, poz. 554, nr 74, poz. 676, nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984, nr 216, poz. 1826, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i 721) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zaliczyć do kategorii dróg powiatowych odcinek drogi Warpechy Nowe – do drogi powiatowej nr 1575B.
2. Pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek drogi nr 1580B od Warpech Nowych do Stacewicz.
3. Z dniem 1 stycznia 2004 r. odcinek drogi pozbawiony kategorii drogi powiatowej tj. odcinek drogi powiatowej nr 1580B od Warpech Nowych do Stacewicz staje się drogą wewnętrzną na terenie gminy Wyszki.
4. Przebieg dróg wskazanych w ustępach poprzedzających określa załącznik mapowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaliczenie i pozbawienie drogi kategorii, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 następuje w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów sąsiadujących z Powiatem Bielskim, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Bazyli Leszczyński
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-02-18

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-02-18

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-02-18