Uchwała nr XIV/74/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany kategorii dróg

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838, nr 86, poz. 958, z 2001 r. nr 125, poz. 1371, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 62, poz. 554, nr 74, poz. 676, nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984, nr 216, poz. 1826, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i 721) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/60/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany kategorii dróg § 4 otrzymuje brzmienie:
 „§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25