Uchwała nr XVII/100/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/26/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2003 r., wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XVII/100/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r.

1. Po § 13 dodaje się § 131 w brzmieniu:
㤠131.
1. Przy Starostwie mogą funkcjonować gospodarstwa pomocnicze.
2. Gospodarstwo pomocnicze powołuje Starosta zarządzeniem określając zasady jego funkcjonowania”.

2. W § 20:
1) w pkt 1 po lit. i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:
„j) tworzenie i aktualizacja własnej strony internetowej powiatu,
k) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego w Starostwie oraz nadzór nad redagowaniem BIP przez jednostki organizacyjne powiatu;”;
2) w pkt 2 po lit. i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:
„j) kompletowanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych i rocznych sprawozdań o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
k) przygotowywanie danych będących w dyspozycji stanowiska kadr dotyczących pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, między innymi w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników;”.

3. W § 21 w ust. 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przygotowywanie i zamieszczanie w mediach ogłoszeń i innych materiałów mających charakter promocyjny i okolicznościowy;”;
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) współdziałanie w redagowaniu czasopisma „Monitor Powiatowy” oraz wstępne składanie materiałów do jego druku;”;
3) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) współdziałanie w organizowaniu na terenie powiatu obchodów Świąt, Rocznic i innych uroczystości powiatowych;”;
4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) terminowe przygotowywanie korespondencji okolicznościowej władz powiatu;”;
5) w pkt 6 skreśla się wyrazy „tworzenie i aktualizacja własnej strony internetowej powiatu” i w to miejsce wpisuje się „wyłanianie wykonawcy „Monitora Powiatowego;”;
6) w pkt 9 skreśla się wyrazy „uczestniczenie i”;
7) po pkt 10 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:
„11) przygotowywanie wniosków o zewnętrzne środki finansowe we własnym zakresie, a także we współdziałaniu z odpowiednimi komórkami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu;”
12) współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie realizacji projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych”..

4. W § 24 po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:
„33) przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników niepełnosprawnych, między innymi w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników”..

5. W § 25 w pkt 2 w lit. b skreśla się wyrazy „i powiatu”.

6. W § 26 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem (GM) należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i obrotu mieniem powiatu oraz administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i skarbu Państwa, a w szczególności:”.

7. W § 27:
1) w pkt 1 w ppkt 1:
a) skreśla się lit. d,
b) w lit. h po wyrazach „przygotowywanie” dodaje się wyraz „decyzji”,
c) lit. o otrzymuje brzmienie:
„o) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru pozwoleń na budowę,”,
d) skreśla się lit. r,
e) lit. w otrzymuje brzmienie:
„w) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,”,
f) po lit. y dodaje się lit. z, za, zb i zc w brzmieniu:
„z) przekazywanie bezzwłoczne organom nadzoru budowlanego:
– kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
– kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
– kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
za) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
zb) przekazywanie każdego pierwszego dnia miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie do organu wyższego stopnia uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
zc) realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku;”;
2) w pkt 2:
a) w ppkt 6 skreśla się lit. d,
b) po ppkt 13 dodaje się ppkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę,
15) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;”
3) w pkt 3:
a) w ppkt 1 wyraz „zezwoleń” zastępuje się wyrazem „pozwoleń”,
b) w ppkt 2 po wyrazie „wytwarza” dodaje się wyrazy „od 0,1 tony”,
c) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, jeżeli wytwórca prowadzący instalację wytwarza rocznie powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, albo powyżej 0,1 tony odpadów niebezpiecznych;”;
4) w pkt 6 skreśla się ppkt 2, 3 i 4;
5) w pkt 9 skreśla się ppkt 2;
6) w pkt 11 po ppkt 4 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:
„5) prowadzenie rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt oraz ich uprawa i hodowla, o których mowa w art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody;”;
7) w pkt 13 skreśla się ppkt 8;
8) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14. z zakresu zalesionych gruntów:
1) sprawdzanie wykonania zalesienia,
2) przygotowywanie wniosków na przyznanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
3) przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu w razie stwierdzenia, iż uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia, w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
4) dokonywanie w drodze kontroli terenowych oceny udatności upraw – pierwszej po upływie 2 lat od zalesienia gruntu rolnego, następnych – co 3 lata;”;
9) w pkt 15 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki, do ponoszenia których obowiązane są osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla której spółka została utworzona;”.

8. W § 28 w ust. 1:
1) w pkt 5 skreśla się lit. f;
2) w pkt 6:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
 „b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnego transportu osób o zasięgu powiatowym,”,
b) po lit. o dodaje się lit. p i q w brzmieniu:
„p) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 q) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne”..

9. W § 29 w ust. 1:
1) w pkt 1 ppkt 36 otrzymuje brzmienie:
„36) współdziałanie w prowadzeniu spraw związanych z budową i modernizacją obiektów szkolnych i hal sportowych;”;
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
1) prowadzenie spraw dotyczących upowszechniania kultury wśród młodzieży i dorosłych w zakresie zadań powiatu;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;”.

10. W § 30:
1) skreśla się pkt 4;
2) po pkt 13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych celem realizacji wobec tych osób zadań w zakresie opieki zdrowotnej;
15) przygotowywanie projektów rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu”.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25