Uchwała nr XVII/101/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, Dz. U. nr 45 poz. 391, Dz. U. nr 65 poz. 594, nr 166 poz. 1611, nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 12.801 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 18.716 zł,
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 5.915 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2006 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 36.524.323 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 602.234 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych,
2) plan wydatków ogółem 38.509.777 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.587.688 zł są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 2.587.688 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25