Uchwała nr XIX/104/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania środków specjalnych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, z 2004 r. nr 19, poz. 177) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się utworzyć środek specjalny w następujących szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego, będących jednostkami budżetowymi:
1) I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim;
2) II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. Br. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim;
3) Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim;
4) Zespole Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim;
5) Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Bielsku Podlaskim;
6) Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim;
7) Zespole Szkół Rolniczych im. K. Kluka w Rudce;
8) Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim;
9) Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim;
10) Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim;
11) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

2. Środek specjalny, o którym mowa w ust. 1 stanowią środki finansowe gromadzone przez ww. jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym w każdej z tych jednostek.

§ 2. 1. Przychodami środka specjalnego mogą być w szczególności:
1) opłaty za usługi kserograficzne;
2) opłaty za wydawanie duplikatów;
3) opłaty za pobyt w internacie;
4) opłaty za wyżywienie;
5) opłaty za wynajem autobusów i innych pojazdów;
6) opłaty za krótkotrwałe udostępnianie pomieszczeń szkolnych;
7) wpływy z tytułu odpłatności za udział w kursach i szkoleniach, w tym między innymi za szkolenia kierowców.
2. Pod pojęciem „krótkotrwałe udostępnianie pomieszczeń szkolnych”, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 uchwały rozumie się najem pomieszczeń na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie w ciągu miesiąca.

§ 3. Środki specjalne przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych takie jak:
1) środki czystości;
2) materiały biurowe i dydaktyczne służące do nauczania i wychowania;
3) materiały eksploatacyjne do pojazdów będących w posiadaniu szkoły lub placówki oświatowej;
4) materiały związane z bieżącymi naprawami i remontami;
5) usługi;
6) ubezpieczenia;
7) opał;
8) żywienie młodzieży w internatach;
9) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, za wyjątkiem wynagrodzeń wynikających z podstawowego stosunku pracy w jednostce budżetowej;
10) środki trwałe, w tym środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania do kwoty jednostkowej nie przekraczającej 2.500 zł;
11) środki trwałe, w tym środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania powyżej 2.500 zł za zgodą Zarządu Powiatu;
12) książki i inne zbiory biblioteczne.

§ 4. Kierownik jednostki budżetowej sporządza roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki środka specjalnego.

§ 5. Środkiem specjalnym dysponuje kierownik danej jednostki budżetowej.

§ 6. Obsługa finansowo-księgowa środka specjalnego prowadzona będzie odrębnie przez każdą jednostkę budżetową, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały, według zasad określonych w przepisach szczególnych.

§ 7. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedkładania informacji o stanie środków finansowych i ich wykorzystaniu w:
1) informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze danego roku budżetowego;
2) opisowym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za dany rok budżetowy.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Powiatu nr XIX/94/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania środków specjalnych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego, zmieniona uchwałą nr VIII/45/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/94/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania środków specjalnych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego oraz uchwałą nr XIV/75/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/94/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania środków specjalnych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25