Uchwała nr XIX/106/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, Dz. U. nr 45, poz. 391, Dz. U. nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177), uchwały nr XIII/67/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli oraz uchwały nr XXVIII/149/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85333, § 0840 o kwotę 1.720 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 55.000 zł;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 56.720 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2006 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 36.755.429 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 602.234 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 38.740.883 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.587.688 zł są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 2.587.688 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25