Uchwała nr XX/108/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z 2003 r. nr 60, poz.535, nr 124, poz. 1152, nr 139, poz. 1324, nr 229, poz. 2276) w związku z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. nr 94, poz. 1097), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 26.04.2004 r. i opinii sporządzonej przez biegłego rewidenta, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2003, na które składa się:
– bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 6.051.803,02 zł,
– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. z wynikiem: zyskiem 16.231,46 zł,
– informacja dodatkowa stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25