Uchwała nr XX/109/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz art. 19 pkt 4, art. 80 ust. 3, art. 84 ust. 1 pkt 1 , art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593) oraz art.18 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, z 2004 r. nr 19, poz. 177) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 900) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. z 2001 r. nr 131 poz. 1465, z 2002 r. nr 2, poz. 21) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2004 roku rodzinną placówkę opiekuńczo-wychowawczą – Rodzinny Dom Dziecka nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ulicy Jaroszewicza 15, jako jednostkę budżetową Powiatu Bielskiego.

§ 2. Przedmiotem działalności placówki, o której mowa w § l jest zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej całodobowej ciągłej opieki i wychowania, oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także zapewnienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-29

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25