Uchwała nr XX/110/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Bielski porozumienia w przedmiocie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zamieszkałej na obszarze Powiatu Hajnowskiego oraz ustalenia zasad ponoszenia wydatków na ich utrzymanie

Na podstawie art. 12 pkt 8a w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) i art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Bielski porozumienia w przedmiocie umieszczenia dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Bielskiego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na obszarze Powiatu Hajnowskiego oraz ustalenia zasad ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

§ 2. Wydatki, o których mowa w § 1 będą ponoszone przez Powiat Bielski na zasadach ustalonych w porozumieniu z Powiatem Hajnowskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 17 marca 2004 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-29

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-29

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-29