Uchwała nr XX/113/04 rady powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania numerów porządkowych w szkołom publicznym wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz § 1 ust 1 pkt 2 Ramowych Statutów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, Publicznego Liceum Profilowanego, Publicznego Technikum, Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Ramowego Statutu Publicznego Technikum Uzupełniającego stanowiącego załącznik nr 4, nr 5, nr 5a, nr 5b do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół i załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz.624, z 2002 r. nr 10, poz. 96, z 2003 r. nr 146, poz. 1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się numery porządkowe publicznym szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim:
1) Zasadniczej Szkole Zawodowej nadaje się nr 2;
2) Liceum Profilowanemu nadaje się nr II;
3) Technikum nadaje się nr 2;
4) Technikum Uzupełniającemu Zaocznemu nadaje się nr 2;
5) Technikum Uzupełniającemu nadaje się nr 2.

§ 2. Po dodaniu numerów porządkowych szkoły publiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17 noszą nazwy:
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2;
2) II Liceum Profilowane;
3) Technikum nr 2;
4) Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 2;
5) Technikum Uzupełniające nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25