Uchwała nr XX/114/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom publicznym wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz § 1 ust 1 pkt 2 Ramowych Statutów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, Publicznego Liceum Profilowanego, Publicznego Technikum, Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Ramowego Statutu Publicznego Technikum Uzupełniającego stanowiącego załącznik nr 4, nr 5, nr 5a, nr 5b do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół i załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz. 96 z 2003 r. nr 146, poz. 1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się numery porządkowe publicznym szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim:
1) Liceum Ogólnokształcącemu nadaje się nr III;
2) Liceum Profilowanemu nadaje się nr III;
3) Technikum nadaje się nr 3;
4) Zasadniczej Szkole Zawodowej nadaje się nr 3.

§ 2. Po dodaniu numerów porządkowych szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bielsku Podlaskim ul. Widowska 1 noszą nazwy:
1) III Liceum Ogólnokształcące;
2) III Liceum Profilowane;
3) Technikum nr 3;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25