Uchwała nr XX/115/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom publicznym wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz § 1 ust 1 pkt 2 Ramowych Statutów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, Publicznego Liceum Profilowanego, Publicznego Technikum, Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Ramowego Statutu Publicznego Technikum Uzupełniającego stanowiącego załącznik nr 4, nr 5, nr 5a, nr 5b do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół i załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz. 96 z 2003 r. nr 146, poz. 1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się numery porządkowe publicznym szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej z siedzibą przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim:
1) Technikum nadaje się nr 4;
2) Liceum Profilowanemu nadaje się nr IV;
3) Technikum Uzupełniającemu Zaocznemu nadaje się nr 4.

§ 2. W skład Zespołu Szkół nr 4 im Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
ul. Hołowieska 18 wchodzą:
1) Technikum nr 4;
2) IV Liceum Profilowane;
3) Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 4;
4) Szkoła Policealna Agrobiznesu;
5) Liceum Agrobiznesu (na podbudowie szkoły podstawowej) – do wygaszenia w 2005 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25