Uchwała nr XX/116/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838, nr 86, poz. 958, Dz. U. z 2001 r. nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 62, poz. 554, nr 74, poz. 676, nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984, nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721, nr 80, poz. 717, nr 200, poz. 1953 i nr 217, poz. 2124) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 mkw. powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 2,00 zł.
2) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 2,00 zł
3) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości – 4,00 zł
4) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 6,00 zł
2.Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 kw. pasa drogowego w wysokości – 1,00 zł.
3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 mkw. powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 

Lp.

 

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

1.

w obszarze zabudowanym

75,00

30,00

20,00

2.

poza obszarem zabudowanym

50,00

25,00

15,00


2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 mkw. powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 200 zł.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, lub na drogowym obiekcie inżynierskim
4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
5. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i kanałów ciepłowniczych stosuje się stawki w wysokości 30% określonych w pkt. 1 i 2.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 mkw. powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
– poza terenem zabudowanym – 0,50 zł
– w terenie zabudowanym – 0,40 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł;
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,50 zł /1 kw./dobę;
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe – 2,00 zł /1 kw./dobę.
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:
1) za 1 kw. powierzchni reklamy – 1,50 zł;
a) o powierzchni nie przekraczającej 1 kw., umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zawierającej wyłącznie informację o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 0,50 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów , map, tablic, plansz itp. – 0,10 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25