Uchwała nr XX/117/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, Dz. U. nr 45, poz. 391, Dz. U. nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 15.066 zł,
2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 493.502 zł,
zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 70.922 zł,
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 549.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan finansowy gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim na 2004 rok po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 37.237.961 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 602.234 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 39.223.415 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.587.688 zł są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 2.587.688 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-29

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-29

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-29