Uchwała nr XX/118/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku podjęte w uchwale nr 1275/04 z dnia 19 kwietnia 2004 r. przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Na podstawie art. 85 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 153, poz. 1271, nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na skierowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku podjęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku nr 1275/04 z dnia 19 kwietnia 2004 r., którego przedmiotem jest stwierdzenie nieważności § 6 uchwały nr XVI/99/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2004 oraz stwierdzenie nieważności załącznika nr 7 przedmiotowej uchwały.

§ 2. Treść skargi wraz z uzasadnieniem, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25