Uchwała nr XXI/119/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej

Na podstawie art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 i nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rodzice dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej mogą być w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w razie ubóstwa, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, zwolnieni z opłat za jego pobyt, na wniosek strony lub z urzędu, na czas określony:
1) całkowicie, jeżeli dochód rodziny nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
2) częściowo, jeżeli dochód rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, można odstąpić od zasad określonych w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25