Uchwała nr XXI/124/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. w Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz.1271, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055), art.118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz.148, nr 5, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz.1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 123, poz. 1291) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 202, poz. 1956, nr 202, poz. 1958, nr 228, poz. 2262) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji;
2) sposób rozliczania dotacji;
3) sposób kontroli wykonania zadania;
4) sposób zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zmianami), zwanej w dalszej części ustawą;
2) powiecie – rozumie się przez to Powiat Bielski;
3) radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim;
4) zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim;
5) podmiocie oferującym wykonanie zadania – rozumie się przez to podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku;
6) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

§ 3. Powiat może zlecić podmiotom realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych powiatu, innych niż wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy, w następujących formach:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 4. 1. Wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się po uchwaleniu budżetu powiatu na dany rok budżetowy po przeprowadzeniu konkursu ofert.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą finansowania realizacji zadań publicznych w formie dotacji jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie.

§ 5. 1. Konkurs ofert przeprowadza Zarząd. W tym celu powołuje komisję składającą się z 5 członków w tym przewodniczącego Komisji. Komisja przeprowadza postępowanie ofertowe. W skład komisji mogą wchodzić:
1) pracownicy poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego;
2) pracownicy innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Przewodniczącym komisji jest pracownik wskazany przez Zarząd.
3. Zarząd każdorazowo określa w drodze odrębnej uchwały organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji.
4. Zarząd ogłasza wszczęcie postępowania ofertowego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Powiatu.
5. Postępowanie ofertowe ogłasza się co najmniej 30 dni przed dniem otwarcia ofert.

§ 6. 1. Podmiot ubiegający się o zlecenie zadania zobowiązany jest do złożenia oferty, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały, zawierającej
w szczególności:
1) nazwę, adres siedziby wnioskodawcy, wskazanie imienia, nazwiska i adresu osoby odpowiedzialnej za realizację zadania, które podmiot oferuje oraz inne dane wskazane
we wzorze oferty;
2) nazwę projektu i określenie jego celu;
3) miejsce realizacji projektu;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;
5) imiona, nazwiska i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację projektu oraz inne informacje o projekcie;
6) wysokość wnioskowanej dotacji;
7) oczekiwane efekty projektu oraz prognozę co do możliwości jego kontynuacji;
8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
2. W przypadku ubiegania się o dotację na wsparcie realizacji przez podmiot oferowanego zadania kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania powinna zawierać wskazanie innych źródeł finansowania projektu, z uwzględnieniem środków własnych i środków pozyskanych od innych podmiotów, z podaniem ich całkowitych wysokości.
3. Do oferty należy dołączyć statut, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź z innego rejestru, do którego podmiot ubiegający się o zlecenie zadania został wpisany oraz informację (oświadczenie, ewentualnie listę rekomendacji) o dotychczasowych osiągnięciach.
4. Zarząd w uzasadnionych przypadkach może żądać przedstawienia przez podmiot oferujący wykonanie zadania innych informacji lub dokumentów.
5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę bądź osoby uprawnione do składania woli w sprawach majątkowych podmiotu oferującego wykonanie zadania.

§ 7. 1. Podmioty, które nie złożą oferty i pozostałych wymaganych dokumentów w terminie określonym w ogłoszeniu oraz których oferty będą niekompletne nie zostaną uwzględnione w konkursie ofert.
2. Nie mogą ubiegać się o zlecenie zadania podmioty, które nie rozliczały się w poprzednim okresie terminowo lub zadanie wykonały niewłaściwie.

§ 8. 1. Otwarcia ofert dokonuje Komisja w dniu upływu terminu składania ofert ustalonego w ogłoszeniu.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Oferty podlegają analizie i ocenie komisji.
4. Komisja w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ustalonego w ogłoszeniu dokonuje rozpatrzenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty , biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczną ocenę zadania;
2) koszt realizacji zadania i wysokość dotacji na to zadanie, terminowość, a także udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania;
3) ocenę dotychczasowej współpracy, opinie i referencje;
4) wiarygodność finansową podmiotu oferującego wykonanie zadania.
5. Wyniki postępowania ofertowego Komisja przedstawia Zarządowi. Zarząd dokonuje weryfikacji postępowania i je zatwierdza. Niezatwierdzenie jest równoznaczne z uniewżnieniem konkursu ofert.
6. Wybór oferty wymaga podania do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu.
7. Dotacje powinny być przeznaczone na działania, które w istotny sposób przyczyniają się do realizacji zadań własnych powiatu.
8. Cel publiczny dofinansowywanego zadania powinien być zgodny z realizacją zadań statutowych podmiotu oferującego wykonanie zadania.

§ 9. 1. Umowa o wykonanie zadania z podmiotem, o którym mowa w § 2 pkt 5 niniejszej uchwały zwanym „zleceniobiorcą” powinna być zgodna z art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wybrana oferta powinna stanowić załącznik do umowy o powierzenie lub wsparcie wykonania zadania publicznego.
3. Wydatkowanie dotacji powinno odbywać się na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

§ 10. 1. Zarząd sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania środków finansowych. Czynności kontrolne w imieniu Zarządu wykonuje upoważniony pracownik. Zarząd może żądać od zleceniobiorcy okresowych sprawozdań z częściowego wykonania zadania.
2. Zarząd zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o wykonanie zadania publicznego ze skutkiem natychmiastowym w wypadku nienależytego wykonywania umowy przez zleceniobiorcę, § 11 stosuje się wówczas odpowiednio.
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zleceniobiorca składa Zarządowi w terminie określonym w umowie. Zarząd rozpatruje sprawozdanie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia przez zleceniobiorcę.
4. Zatwierdzone sprawozdanie z wykonania zadania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu.
5. W wypadku negatywnego rozpatrzenia sprawozdania § 11 stosuje się odpowiednio.
6. W wypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden rok sprawozdanie częściowe z wykonania zadania powinno być sporządzone przez zleceniobiorcę i dostarczone do Zarządu w terminie 30 dni po upływie roku budżetowego.

§ 11. 1 Przyznane środki finansowe dotacji niewykorzystane w terminie określonym w umowie zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić na rachunek bankowy Powiatu wraz z ustawowymi odsetkami.
2. Przyznane środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 12. 1. Podmiot oferujący wykonanie zadania, z którym Zarząd rozwiązał umowę w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 2 lub którego sprawozdanie z wykonania zadania zostało rozpatrzone negatywnie podlega wykluczeniu z postępowania ofertowego regulowanego niniejszą uchwałą na okres dwóch kolejnych lat.
2. Informacja o wykluczeniu, o którym mowa w ust.1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu.

§ 13. Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na podstawie niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Traci moc uchwała nr XIII/67/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli oraz uchwała nr XXVIII/149/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25