Uchwała nr XXII/129/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/15/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. a), ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408, zm. 1992 r. nr 63, poz. 315, z 1994 r. nr 121, poz. 591, z 1995 r. nr 138, poz. 682, z 1996 r. nr 24, poz. 110, z 1997 r. nr 104, poz. 661, nr 121, poz. 769 i nr 158, poz. 1041, z 1998 r. nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1115, z 1999 r. nr 28, poz. 255 i 256, nr 84, poz. 935, z 2000 r. nr 3, poz. 28, nr 12, poz. 136, nr 43, poz. 489, nr 84, poz. 948, nr 114, poz. 1193, nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 45, nr 88, poz. 961, nr 100, poz. 1083, nr 111, poz. 1193, nr 113, poz. 1207, nr 126, poz. 1382 i 1383 i 1384, nr 128, poz. 1407, z 2002 r. nr 113, poz. 984, z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 124, poz. 1151 i 1152, nr 171, poz. 1663, nr 213, poz. 2081, nr 223, poz. 2215) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/15/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wincenty Proszczuk – członka – przedstawiciela Wojewody Podlaskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-26