Uchwała nr XXII/130/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, Dz. U. nr 45, poz. 391, Dz. U. nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 896.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 449.808 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 1.346.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia niżej wymienionych kwot wydatków z planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim do planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:
1) w dz. 600, rozdz. 60014, § 6050 łącznej kwoty 382.021 zł w tym:
– 143.813 zł. – droga nr 1689B i nr 1688B do drogi krajowej nr 66-Bolesty,
– 66.551 zł. – droga nr 1692B ul. w m. Hawryłki i Wiercień,
– 171.657 zł. – droga nr 1693B Kiersnowo-Chojewo.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 r. po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan finansowy gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim na 2004 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 38.882.706 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 602.234 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 40.868.160 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.587.688 zł są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 2.587.688 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-26