Uchwała nr XXII/131/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Jednostkach – rozumie się przez to jednostki organizacyjne Powiatu Bielskiego, powiatowe służby, inspekcje i straże, działające w formie jednostki budżetowej,
2) Wydziałach Starostwa – rozumie się przez to Wydziały Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
3) Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim,
4) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim,
5) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Bielski,
6) Komisji budżetowej Rady – rozumie się przez to Komisję Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim właściwą do spraw budżetu,
7) Pozostałych Komisjach Rady – rozumie się przez to pozostałe stałe komisje Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w rozumieniu § 44 ust. 6 Statutu Powiatu Bielskiego (uchwała nr III/12/98 Rady powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781), z wyłączeniem Komisji Budżetowej Rady,
8) Komisjach Rady – rozumie się przez to Pozostałe Komisje Rady i Komisję budżetową Rady,
9) Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Powiatu Bielskiego,
10) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – rozumie się przez to Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.

§ 2. 1. Kierownicy jednostek, kierownicy poszczególnych Wydziałów Starostwa, oraz kierownik gospodarstwa pomocniczego sporządzają i przedkładają Skarbnikowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne projekty planów finansowych.
2. Plany rzeczowe zadań są opracowywane na podstawie analizy niezbędnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostek lub Wydziałów Starostwa, wynikających z odrębnych przepisów, w tym uchwał Rady lub Zarządu.
3. Projekty planów finansowych opracowywane są w szczególności na podstawie:
1) przygotowanych planów rzeczowych zadań,
2) analizy czynników kształtujących wydatki i koszty w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognozy tych czynników w roku budżetowym, w tym między innymi:
a) obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady oraz uchwał Zarządu określających obligatoryjne wydatki i koszty,
b) wskaźników inflacji, wskaźników wzrostu cen towarów i usług, stawek podatkowych i opłat,
c) osiąganych dochodów.
4. Skarbnik na podstawie zebranych informacji od jednostek, Wydziałów Starostwa, gospodarstwa pomocniczego, informacji o subwencji, udziałach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach przygotowuje wstępne zestawienie zbiorcze projektu budżetu wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przedstawia go Zarządowi w terminie niezbędnym do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Zarząd opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Zarząd uwzględnia przede wszystkim konieczność zabezpieczenia środków finansowych:
1) na uregulowanie zobowiązań z roku poprzedzającego rok budżetowy dotyczących wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika,
2) na niezbędne do poniesienia w roku budżetowym koszty, w tym wydatki na funkcjonowanie Rady, na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy zawiera między innymi:
1) dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
3. Zarząd do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawi projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego:
1) Radzie, oraz
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4. 1. Projekt uchwały budżetowej powiatu określa:
1) prognozowane dochody powiatu według ważniejszych źródeł, w tym działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2) wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków oraz ważniejsze grupy wydatków, w tym, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, z tego w szczególności:
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach,
– dotacji,
– wydatków na obsługę długu powiatu,
– wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat,
b) wydatków majątkowych,
3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu powiatu,
4) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych,
5) plany środków specjalnych utworzonych przy jednostkach,
6) plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki, przy której zostało ono utworzone,
7) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
8) upoważnienia dla Zarządu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań powiatu,
9) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
10) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
11) dotacje,
12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie powiatu, jeśli powierzono mu realizację tych zadań.
2. Projekt uchwały budżetowej powiatu może zawierać:
1) upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu,
2) upoważnienie dla Zarządu do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych,
3) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu.

§ 5. 1. Przewodniczący Rady przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
2. Pozostałe Komisje Rady wyrażają swoją opinię o projekcie na piśmie i przekazują ją niezwłocznie Komisji budżetowej Rady i Zarządowi. Komisja budżetowa Rady po analizie projektu uchwały budżetowej, opinii Pozostałych Komisji Rady a także wniosków, o których mowa w ust. 3, formułuje swoją opinię o projekcie budżetu i przedstawia ją niezwłocznie Zarządowi.
3. Komisje Rady mogą składać wnioski w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej. W przypadku zgłoszenia propozycji zwiększenia wydatków przewidzianych w projekcie uchwały budżetowej nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach mają one obowiązek ustanowienia źródeł ich sfinansowania. W przypadku natomiast zgłoszenia zwiększenia planowanych dochodów mają one obowiązek ustanowienia źródeł tych dochodów. Pozostałe Komisje Rady składają wnioski w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazują niezwłocznie Zarządowi, natomiast drugi egzemplarz przekazują niezwłocznie Komisji budżetowej Rady. Komisja budżetowa Rady swój wniosek w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej składa niezwłocznie Zarządowi.
4. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami i opiniami Komisji Rady uwzględnione wnioski przedstawia w formie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Inicjatywa w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy wyłącznie do kompetencji Zarządu.

§ 6. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zarząd projektu uchwały budżetowej Radzie, Zarząd przekazuje jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych w szczegółowości:
1) dochody – dział, rozdział, paragraf,
2) wydatki – nie mniejszej niż dział, rozdział, grupy wydatków określone w § 4 ust.1 pkt. 2 niniejszej uchwały
2. Kierownicy jednostek opracowują projekty planów finansowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Zarząd weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Projekty planów finansowych jednostek zweryfikowane odpowiednio przez Zarząd, w trybie i w terminie określonym w ust. 3 stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

§ 7. 1. Jednostki gromadzące środki finansowe tzw. środki specjalne, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych, opracowują projekty planów finansowych tych środków w szczegółowości:
1) stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego,
2) przychody w roku budżetowym,
3) wydatki w roku budżetowym,
4) stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego.
2. Kierownicy jednostek, podejmując decyzję o gromadzeniu przez te jednostki środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym środków specjalnych pochodzących ze źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3, sporządzają projekty planów finansowych w szczegółowości podanej w ust. 1.

§ 8. 1. Gospodarstwo pomocnicze opracowuje projekt planu finansowego, po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 6 ust.1 uchwały – dla gospodarstwa pomocniczego jednostki, przy której zostało utworzone i przekazuje go w terminie 10 dni tej jednostce.
2. Projekt planu finansowego gospodarstwa pomocniczego sporządzany jest w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

§ 9. 1. Uchwalenie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, tj. do 31 grudnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Zarządu przedstawiony Radzie.
3. W sytuacji, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada na wniosek Zarządu może uchwalić prowizorium powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

§ 10. 1. Ustala się porządek uchwalenia budżetu:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Zarząd,
2) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) zapoznanie z opinią Komisji budżetowej Rady,
4) przedstawienie przez Zarząd:
a) stanowiska odnośnie opinii Komisji budżetowej Rady,
b) informacji o wnioskach zgłoszonych przez Komisje Rady, o których mowa w § 5 ust. 3 uchwały, w tym wnioskach uwzględnionych i nieuwzględnionych przez Zarząd,
5) głosowanie nad zgłoszonymi przez Komisje Rady wnioskami, nie zaakceptowanymi przez Zarząd,
6) dyskusja,
7) głosowanie nad całością projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Zarządu.
2. Bez zgody Zarządu Rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej powiatu zmian. Przepis § 5 ust. 3 uchwały ma odpowiednie zastosowanie.

§ 11. Traci moc uchwała nr XII/62/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie trybu nad projektem uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-26