Uchwała nr XXII/132/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” wykonania umowy zawieranej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” wykonanie umowy na dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, przedsięwzięcia pn.: Program Aktywizacji Zawodowej Młodzieży w ramach programu PHARE 2002 – Spójność społeczno-gospodarcza – „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” w kwocie 161.661,– zł zgodnie z zasadami określonymi w umowie i deklaracji wekslowej.

§ 2. Ewentualna spłata zobowiązań finansowych nastąpi w latach 2005-2007.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-26