Uchwała nr XXIII/134/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów z Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów z Powiatu Bielskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXII/126/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów z Powiatu Bielskiego § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust. 3. Za obszary zmarginalizowane uznaje się tereny poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 20 tysięcy mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców objęte Lokalnym Planem Rewitalizacji, uchwalonym przez odpowiednia Radę Miasta, obszary podlegające restrukturyzacji kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 3.2 ZPORR”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-26